Zjistíme stav znečištění ovzduší na vybraných místech v krajích Jihomoravském a Vysočina


Tisková zpráva

Brno, 8. 11. 2021

TZ: Co dýcháme v Jihomoravském kraji? 02

Zjistíme stav znečištění ovzduší na vybraných místech v krajích Jihomoravském a Vysočina

Jednou z nejproblematičtějších znečisťujících látek v našem ovzduší je benzo[a]pyren, který je prokázaný lidský karcinogen. Benzo[a]pyren patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, které obecně mají závažné dopady na zdraví člověka. Jeho koncentrace na mnoha měřicích stanicích imisního monitoringu v České republice překračují imisní limit daný zákonem č. 201/2012 Sb.

Centrum dopravního výzkumu zahájilo práce na projektu Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ (PAUPZKO) podporovaného z výzvy 2A „Tromso“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů. Řešení projektu probíhá od května 2021 do dubna 2024. Na jeho plnění se podílí i odborníci z firmy Bucek, s.r.o.

Co je cílem projektu?

Jeho cílem je zpracování akčních plánů pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, kde budou navržena vhodná opatření ke snížení koncentrací benzo[a]pyrenu. „Ten byl specifikován Programem ke zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj zpracovaným Ministerstvem životního prostředí jako nejproblematičtější znečišťující látka,“ dodává Jakub Bucek, jednatel firmy Bucek s. r. o

Začneme měřením současného stavu ve dvou krajích

„Naši odborníci na životní prostředí provedou detailního měření a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně zmíněné karcinogenní látky na vybraných 60 lokalitách Jihomoravského kraje a 60 místech Kraje Vysočina," říká Roman Ličbinský, ředitel odborné divize Centra dopravního výzkumu. Na základě zjištěných výsledků firma Bucek vytvoří akční plány a navrhne konkrétní účinná opatření na snížení jejich koncentrací pro každý kraj zvlášť

Jak budou měření probíhat?

„Měření budeme provádět v průběhu dvou topných sezón a jedné sezóny netopné,“ vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu a doplňuje: „Nad rámec měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků plánujeme také v obcích specifikovaných v rámci Plánu zlepšení kvality ovzduší jako cílové pro realizaci nápravných opatření i měření i dalších znečišťujících látek: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5 a PM1,“. Cílové obce byly zvoleny v Plánu zlepšení kvality ovzduší zpracovaném Ministerstvem životního prostředí především na základě dat získaných z modelových výpočtů, a to z důvodu nedostatku dat získaných z reálných měření polycyklických aromatických uhlovodíků. Proto je projekt koncipován tak, aby data získaná z reálných měření plošně pokrývala co nejrozsáhlejší území zóny Jihovýchod. Jejich cílem bude zjistit stav znečištění nejen ve zmíněných problematických lokalitách i v souvislosti s další

Takto rozsáhlá akce se neobejde bez podpory krajů

Do řešení projektu jsou zapojeni rovněž zástupci obou krajů z příslušných odborů životního prostředí, a to zejména při výběru vhodných lokalit. Znají místní poměry a mají dlouholeté zkušenosti s realizovanými aktivitami týkajícími se kvality ovzduší. Absolvují také řadu konzultací při zpracovávání akčních plánů s ohledem na navrhování opatření ke snížení koncentrací sledovaných škodlivin.

„Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům kvality ovzduší v Jihomoravském kraji. Vytápění domácnosti produkuje více jak 96 % emisí této látky a to především v menších obcích vytápěných pevnými palivy. Jihomoravský kraj očekává od tohoto projektu získání unikátních dat o skutečné kvalitě ovzduší a vytvoření návrhu opatření pro zlepšení kvality ovzduší v těchto obcích,“ uvedl Lukáš Dubec statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Realizaci projektu oceňuje a podporuje také náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí, pan Ing. Lukáš Vlček. „Zachování čistého ovzduší na Vysočině je pro nás velmi důležité a je také v souladu s programovým prohlášením Rady Kraje Vysočina. Dlouhodobě se věnujeme monitoringu kvality ovzduší a takto zaměřený projekt vítáme.“

U příležitosti zahájení řešení projektu proběhnou tiskové konference, na Krajském úřadu Jihomoravského kraje dne 22. 11. 2021 a na Krajském úřadu Kraje Vysočina dne 23. 11. 2021.


Dále k tématu:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp. 

www.cdv.cz